Skip to main content

Algemene leveringsvoorwaarden bedrijven

Wij zijn Ysmart. Wij hebben ons kantoor aan de Loeffstraat 34, 5142 ER in Waalwijk. Dit zijn onze algemene verkoopvoorwaarden (“Voorwaarden”) en deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst die wij met jou als klant sluiten. Met Wij, Ons, We bedoelen we YSmart, met je, jij, jou of jouw bedoelen we onze klant. 

In deze Voorwaarden leggen wij de juridische aspecten van de verschillende fases van onze klantrelatie uit, zoals het offertetraject, de verkoop en levering van onze producten en services en het aftersalestraject. Jouw voorwaarden zijn daar niet op van toepassing. 

1. Tijdens het project 

Het offertetraject

Wellicht raak je geïnteresseerd in ons via onze website of brochures. Al deze informatie is informatief bedoeld. Je kan daar geen rechten aan ontlenen.  

Vervolgens zullen wij voor jou een offerte op maat maken. Wij mogen deze offerte intrekken tot het moment waarop jij het geaccepteerd hebt. In onze Offerte en tekeningen zullen wij uitgaan van de informatie die Jij ons aanlevert. Als daar fouten inzitten, kan dat gevolgen hebben voor de offerte of het uiteindelijk door ons uitgevoerde werk. Wij zijn daar niet voor aansprakelijk. 

Na acceptatie van de offerte komt er een overeenkomst tot stand. 

De overeenkomst

In onze overeenkomst zullen we duidelijk maken welke producten en services jij van ons koopt en wat jij daarvan mag verwachten.  

2. Als wij producten verkopen 

Levering

Wij zullen onze producten leveren op de overeengekomen plaats. Wij proberen te leveren op of omstreeks de aangegeven leverdatum. Het kan voorkomen dat dit niet lukt. Wij zullen dan proberen om alsnog te leveren binnen een redelijke termijn. Als de vertraging komt door iets waar wij ook niets aan kunnen doen, dan zullen we de levertijden aanpassen. De eigendom van de producten gaat pas over op het moment dat jij ons hebt betaald.  

Een gebrekkig product

Tijdens ontvangst

Op het moment dat jij de producten ontvangt is het de bedoeling dat je iedere beschadiging of gebrek noteert en binnen 7 dagen aan ons doorgeeft. Doe je dat niet, dan gaan we er vanuit dat jij onze producten hebt geaccepteerd.  Wij zullen het product herstellen of als dat niet kan vervangen. Als dat niet lukt dan krijg je het aankoopbedrag van ons terug. Dat doen we alleen als er sprake is van een groter gebrek. Als er sprake is van een gering gebrek dat de werking van het product niet beïnvloed, mag je het product niet weigeren en zullen we ook niet overgaan tot herstel, vervanging of terugbetaling van de aankoopsom. 

Na ontvangst

Wij verkopen onze producten met een beperkte standaard garantie die wij ook van de leverancier krijgen. Wij garanderen dat de producten gedurende 1 jaar na aankoop daarvan vrij zijn van gebreken. Als er binnen deze periode toch een gebrek is, dan moet je ons dat zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Als wij ook van mening zijn dat er sprake is van een gebrek, mogen wij kiezen of we het product repareren, vervangen of dat jij jouw aankoopsom terugkrijgt. De kosten voor het plaatsen van een vervangend product zijn niet voor onze rekening  

Dit zijn onze enige verplichtingen in het geval van een gebrekkig product. 

Het gebruik van onze producten

Je mag onze producten alleen maar gebruiken op de wijze zoals wij, of onze leveranciers dat voorschrijven.  

ONTWERPEN 

Als wij ook een ontwerp voor jou maken, dan zijn wij eigenaar van het ontwerp en alle rechten die daarmee samenhangen. Wij maken de ontwerpen op basis van de door jou verstrekte gegevens. Jij bent er dan ook voor verantwoordelijk dat die gegevens juist zijn. Zit er een fout in die gegevens en komt er vervolgens een fout in het ontwerp, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk. 

INSTALLEREN 

Als wij de producten en software installeren, dat doen wij dat op de plek zoals door jou aangegeven. We voeren alleen die werkzaamheden uit die we zijn overeengekomen. Jij moet ervoor zorgen dat deze plek jouw eigendom is. Is dat niet zo, dan moet je ervoor zorgen dat je toestemming hebt van de eigenaar van die plek om de werkzaamheden uit te voeren. 

Jij moet er ook voor zorgen dat alles in orde is op de plek waar wij onze werkzaamheden moeten uitvoeren. Dat houdt in dat op het moment dat wij aan het werk gaan de overeengekomen omstandigheden op de plek aanwezig zijn, alle informatie zoals vergunningen, inspecties, autorisaties en informatie over de plek zelf beschikbaar is. Ook moet je ons vertellen op welke plaats eventuele bekabeling, elektriciteitsleidingen en waterleidingen zitten. We moeten toegang krijgen tot de plek en alle materialen, gereedschappen en elektriciteit ter beschikking stellen waar wij om vragen voor het uitvoegen voor ons werk. Als we ter plekke zijn en moeten wachten totdat dit klaar is, dan zullen wij een nieuwe planning maken en een dag werk in rekening brengen. 

Als wij klaar zijn met het werk, moet het werk door jou geaccepteerd worden. Als dat niet gebeurd en jij klaagt niet binnen 5 dagen, dan gaan we er van uit dat jij het werk hebt geïnstalleerd.  

SOFTWARE 

Onze naam zegt het al, wij bieden smart (lighting) solutions. Dat betekent dat wij ook software leveren als onderdeel van onze services. Wij zorgen ervoor dat de software grotendeels voldoet aan hetgeen wij in onze technische documenten opschrijven.  

Dit is een lijstje van jouw verantwoordelijkheden: 

 • Het gebruik van de software zoals wij dat hebben afgesproken en aangegeven in onze technische documentatie, ook voor het gebruik van degene aan wij jij de software in gebruik geeft.  
 • Het configureren van de software 
 • Jij moet ervoor zorgen dat je voldoende beveiligingsmaatregelen treft. 
 • Als er een beveiligingsincident is, moet je dat binnen 12 uur aan ons doorgeven. 
 • Het aanbrengen van de technische randvoorwaarden zoals wij die hebben voorgeschreven voor het gebruik van de software, bijvoorbeeld de juiste versie van een operating systeem.  
 • Als wij aan jou software van een derde verkopen, dan moet je je ook houden aan de voorwaarden van die derde.  
 • Het opzetten van een accountstructuur en het gebruik en wijzigen daarvan. 
 • De software en onze technische documentatie is vertrouwelijk. Je bent er dan ook verantwoordelijk voor dat je deze informatie vertrouwelijk houdt. 

Er zijn een aantal dingen die jij niet mag doen zoals: 

 • wijzigingen of repareren van de software. 
 • kopiëren, reproduceren, wijzigen of een afgeleid werk van de software maken. 
 • de broncode of de algoritmische aard van de software reverse engineeren of afleiden. 
 • beveiligingsmaatregelen of andere beveiligingen decoderen, ontcijferen, verwijderen, omzeilen of neutraliseren, of kwaadaardige code injecteren, tenzij toegestaan door de toepasselijke wetgeving. 
 • Iets te doen op een manier die zou vereisen dat de software, of enig afgeleid werk daarvan, gelicentieerd worden onder Open Source Software.  

CONTROLE 

Wij mogen controleren of jij deze regels naleeft. Ook mogen wij eventueel extra kosten in rekening brengen of het gebruik van de software opschorten in geval van overschrijding van gebruikslimieten, -, gegevensgebruikslimieten en/of gegevensuitwisselingslimieten als die in onze technische documentatie zijn gespecificeerd. Daarnaast mogen wij de software updaten op de wijze die daarvoor nodig is. 

3. Samenwerking is vereist 

Soms hebben we elkaars hulp nodig, bijvoorbeeld voor het bijwerken of vervangen van de software of het verstrekken van een netwerk. We zullen dan op een coöperatieve manier met elkaar samenwerken. 

4. Wat we doen als jij problemen hebt met onze software 

Als er iets mis is met de software zullen wij dit repareren in overeenstemming met de Service Levels die we hebben afgesproken. Zijn die er niet, dan zullen wij ons best doen om op een redelijke termijn met een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan mag je de overeenkomst met betrekking tot de software opzeggen. In software kunnen altijd bugs zitten. Wij garanderen dus ook niet dat er geen problemen kunnen zitten in de software, of dat het gebruik daarvan niet onderbroken zal worden of geschikt is voor een specifiek doel waar jij het voor hebt aangeschaft. Wij bieden verder geen enkele garantie dan wat wij hier hebben aangegeven. 

Onderdelen zijn van anderen

Deze software, of onderdelen daarvan, kunnen van anderen zijn. Wij kunnen niet meer aan jou verkopen dan dat wij van de ander krijgen. Dat betekent dan ook dat de voorwaarden van die ander van toepassing zijn op het gebruik van de software.  

https://www.spaceti.com/legal  

https://www.lighting.philips.com/main/terms-of-use 

5. Wat wij doen met data 

Data is een essentieel onderdeel van onze service. Tijdens het gebruik van onze software zullen wij toegang krijgen tot jouw data. Wij zullen alleen die data bewaren die nodig zijn voor het uitvoeren van onze software. Jij geeft ons het recht om die data te blijven gebruiken, ook nadat de overeenkomst is beëindigd. Het kan zijn dat de data niet altijd beschikbaar, nauwkeurig, volledig, betrouwbaar of tijdig bij je komt. Wij zijn daar niet voor verantwoordelijk. 

6. Andere belangrijke bepalingen 

Prijzen

De prijzen die wij zijn overeengekomen zijn exclusief BTW of andere belastingen. Binnen 14 dagen na de factuurdatum moeten de facturen zijn betaald. Is dat niet het geval, dan zullen wij wettelijke rente en incassokosten rekenen. Deze moeten door Jou worden voldaan. 

Wij zijn gerechtigd om onze prijzen gedurende onze gehele klantrelatie aan te passen. 

Intellectueel eigendom

Op onze producten en services rust intellectueel eigendom van ons of onze licentiegevers of leveranciers. Als er tijdens de uitvoering van onze overeenkomst intellectueel eigendom ontstaat, worden wij daar de eigenaar van.  

Het kan voorkomen dat een derde aangeeft dat er een IE claim is. In dat geval moet jij ons onmiddellijk informeren. Wij zullen dan proberen om alsnog de IE rechten te verkrijgen of onze software zodanig aan te passen, zodat jij gebruik kan blijven maken van onze producten en services. Mocht deze derde een juridische procedure tegen jou starten, dan zullen wij alleen maar een definitieve vergoeding door een rechtbank aan jou vergoeden. Dit doen wij alleen als jij ons volledige bevoegdheid geeft, naar onze keuze, om de IE te verdedigen in de rechtbank. Als wij informatie van jou nodig hebben, moet je ons die verstrekken. Je mag ook geen schikking treffen en wij zullen alleen die kosten vergoeden die wij ook vooraf hebben goedgekeurd.  

Wij zullen niet aansprakelijk zijn als de IE claim voortkomt uit informatie of wijzigingen die jij hebt gegeven of aangebracht, als je onze producten en software niet hebt gebruikt in lijn met de technische documentatie. 

Dit zijn onze enige verplichtingen in het geval van een IE claim. 

Privacy

Wij moeten ons allebei houden aan de toepasselijke privacy wetten. Als wij persoonsgegevens van jou krijgen als controller, dan zullen wij die behandelen in lijn met onze Privacy Notice. Als wij persoonsgegevens voor jou verwerken en dus optreden als Verwerker, dan is onze bewerkersovereenkomst van toepassing.  

Opschorting en beëindiging 

In sommige gevallen mogen wij de levering van producten en services al dan niet tijdelijk stoppen. Dat mag bijvoorbeeld als jij niet op tijd onze factuur betaald of als jij handelt in strijd met hetgeen wij hebben afgesproken. Het kan ook zijn dat wij op bepaalde momenten genoodzaakt zijn om het gebruik van de software stop te zetten om onze of jouw systemen te beschermen of als er een beveiligingsincident is. Daarnaast kan het voorkomen dat, omdat er problemen zijn bij onze leveranciers, wij tijdelijk niet kunnen leveren. Daarnaast mogen wij ervoor kiezen om bepaalde Services te stoppen omdat zij aan het einde van de levensduur zijn. Tot slot mogen wij er op ieder moment voor kiezen om de overeenkomst te beëindigen. 

Aan onze klantrelatie kan ook een einde komen. Als dat zo is dan zullen wij per direct stoppen met het leveren van onze diensten en mag u bijvoorbeeld ook de software niet langer gebruiken. Als je aan ons nog bedragen moet betalen moet je dat onmiddellijk doen. Je moet al onze informatie verwijderen. 

Onze aansprakelijkheid

Als er iets fout gaat waardoor jij schade leidt, zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, gevolg, incidentele of bijzondere schade (bijvoorbeeld verlies van inkomsten, gegevens, winst, inkomsten). Al onze aansprakelijkheid is beperkt tot een maximum van 20% van de prijzen die u in de voorafgaande 12 maanden heeft betaald, tot een maximum van EUR 20.000,-. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van overmacht. Je moet wel op tijd, binnen 30 dagen nadat jij het weet, bij ons aangeven dat er sprake is van schade.  

Wijzigingen

Wij mogen wijzigingen aanbrengen aan onze producten, services en deze Voorwaarden. Door gebruik te blijven maken van onze producten en services, stem je in met deze wijzigingen. 

Overdracht

Jij mag deze overeenkomst niet overdragen aan een andere partij zonder onze toestemming. Wij mogen voor het uitvoeren van onze verplichtingen gebruik maken van onderaannemer. 

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch is bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.